در باره ما

سازمان مهاجرتی و حقوقی مرجان ابروانی بر پایه تعهد به ایجاد و تامین بالاترین و معتبرترین خدمات به متقاضیان واجد شرایط جهت مهاجرت و تسهیل نقل مکان ایشان به موطن جدید بنا گردیده است. هدف و منظور اصلی سازمان ما ارتقاء به پیشروترین و جامعترین سازمان مهاجرتی کانادا از طریق فراهم آوری بهترین و کاملترین خدمات در زمینه امور مهاجرتی میباشد. 

مرجان ابروانی ریاست سازمان مهاجرتی و حقوقی مرجان ابروانی را بر عهده دارد و عضـو رسـمی انجـمن مشـاورین

مهاجـرتی کانادا

(CSIC/ICCRC/CRCIC)

با شـماره عضـویت 

R406383

می باشد.

مرجان ابروانی نماينده رسمی شرکت های سرمايه گذاری معتبر زير می باشد 

 

· Desjardins Financial Institution (Quebec & Federal Investor Program)

 

·Industrial Alliance Trust Inc. (Quebec & Federal Investors Program)

 

Cornwallis Financial Corporation (Nova Scotia Nominee Program)

وی همچنين داری نمايندگی بين المللی و کالجهای معتبر زير ميباشد:

 

Toronto -CDI College,Ontario, Canada 

 

 

شرکت ما دارای مجوز برگزاری امتحانات ورودی اين کالج می باشد

Canada, Ontario, Academy of Design & Technology- Toronto

 

Canada, Ontario, Toronto Film School- Toronto

Canada,Ontario, George Brown College- Toronto

· 

IMG_5719.PNG